2011. szeptember 8., csütörtök

Negyedóra az Oltáriszentség előtt ...Szent Claret Mária Antal (1807–1870)

gondolatai alapján

Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyak­ran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat tudnod ahhoz, hogy örömet sze­rezz nekem. Elég, ha igazán szeretsz. Olyan biza­lommal beszélgess velem, mint legjobb barátoddal!

Kit szeretnél a kegyelmembe ajánlani?

Hogy hívják szüleidet, testvéreidet, barátaidat? Mondd el, amit számukra kérsz! Kérj sokat, nagyon sokat! Szeretem az áldozatos szíveket, akik mások érdekében megfeledkeznek magukról... Nevezd meg azokat a szegényeket, akiken segíteni szeretnél; a betegeket, akiket szenvedni láttál; a bűnösöket, akik megtérését kéred; azokat, akik eltávolodtak tőled, és akikkel szeretnél kiengesztelődni. Emlékeztess ígére­temre, hogy megadom, amit az én Nevemben kértek!

És magadnak milyen kegyelmet szeretnél kér­ni?

Készíts listát arról, amit lelked számára kérsz és jöjj, olvasd fel nekem! Mondd el őszintén, mi­lyen érzékies, büszke, önző, szeretetlen, gyáva és hanyag vagy, és kérd segítségemet, hogy ezektől megszabadulj!

Szegény gyermekem, ne rettenj vissza! Sok szent és kiválasztott lélek van a mennyországban, akik hasonló hibákkal küszködtek, mint te, de lassanként megszabadítottam őket hibáiktól, mi­vel hozzám könyörögtek.

Kérj bizalommal testi és lelki javakat, egész­séget, értelmet, emlékezetet, sikert... Én mindent megadhatok és meg is adok, ha üdvösségedhez szükséges.

És most mit szeretnél, gyermekem? Ha tudnád, milyen szívesen segítek rajtad! Mi a kívánságod? Mondd el részletesen! ... Mire gondolsz? Testvé­reden szeretnél segíteni vagy másokon?

Rám is gondolsz?

Mit kérsz szeretteid részére, akik nem gon­dolnak rám? Mondd el szíved vágyát, és hogy miképpen kívánod azt elérni? Mondd el, ha nem értél célt, és én majd felfedem előtted okát. Kit szeretnél megnyerni tervedhez? Én, a szívek ura, szelíden úgy irányítom őket, ahogyan én aka­rom... Nyugodt lehetsz, hogy melletted leszek minden szükséges segítséggel.

Vannak ellenségeid?

Gyermekem, mondd el részletesen, mi szo­morít? Ki bántott, ki sértette meg önszeretetedet, ki vetett meg? Mondj el nekem mindent és végül meg fogsz bocsátani, mindent meg fogsz bocsá­tani. Én pedig megáldalak.

Talán valami bajtól félsz? Aggodalmat érzel, ami alaptalanul gyötör?

Bízd magadat teljesen gondviselésemre! Itt vagyok, mindet látok és nem hagylak el!

Vannak-e körülötted olyan emberek, akiknek szíve elfordult tőled, közömbösek és hidegek veled szemben, pedig te nem adtál okot rá? Imád­kozz értük, és én visszaviszem őket hozzád, ha szükséges megszentelődésedhez.

Van olyan örömöd, amit szívesen megosztanál velem?

Megengednéd, hogy részt vegyek örömöd­ben? Mondd el, ha öröm érte szívedet tegnap óta! Talán egy váratlan látogatás vagy hirtelen meg­szabadultál félelmedtől, leveleket kaptál vagy rád gondolt valaki? Talán megpróbáltatás ért, és te jobban kiálltad, mint ahogy remélted?

Mindezt én készítettem elő számodra, gyer­mekem. Miért ne adnál hálát a szavakkal: „Kö­szönöm, édes Jézusom!” A hála jótettekre indít és a jótevő szívesen hallja, ha megemlékeznek tetteiről.

Nem kellene valamit megígérned nekem?

Tudod, hogy a szívedben olvasok! Az embere­ket rá lehet szedni, de Istent sohasem! Légy tehát őszinte!

Elhatároztad-e, hogy el akarod kerülni a bűn­re vezető alkalmakat, megválsz mindentől, ami bűnre csábít, hogy nem olvasol olyan könyvet, ami felizgatja képzeletedet és megszünteted azt a kapcsolatot, ami megzavarja lelki békédet? Ba­rátságos és szeretetteljes leszel-e ezen túl azok­hoz, akik megbántottak?

Végezz most lelki szentáldozást!

Ez a legfontosabb, amikor meglátogatsz. Szív­ből mondd:

„Imádott Üdvözítőm, aki itt jelen vagy az Ol­táriszentségben, mindenek felett szeretlek, mint jóságos Apám, jótevőmet és legkedvesebb ba­rátomat. Nagyon bánom, hogy megbántottalak. Lelkem arra vágyakozik, hogy betérj hozzám. De mivel most nem vagyok méltó arra, hogy va­lóban a szívembe fogadjalak, ezért jöjj hozzám kegyelmeddel! Egyesíts magaddal és ne engedd, hogy újból elhagyjalak!”

Gyermekem, most pedig csendben, engedel­mesen, szeretettel és alázattal térj vissza munkádhoz és szeresd Édesanyámat, a Szent Szüzet, aki a te Édesanyád is!

Aztán holnap jöjj el ismét még odaadóbb és szeretőbb szívvel!

Holnap újabb kegyelmeket és újabb áldásokat adok neked.

Szeretetem azonban arra indít, hogy még vala­mit a szívedre kössek.

Vágyva vágyom arra, hogy nemcsak lélekben, hanem a valóságban is betérjek hozzád a szentáldozásban!

Teljesítsd ezért kérésemet, jöjj gyakran asz­talomhoz! Egyed Kenyeremet és igyad Vére­met, amit számodra készítettem! Ne engedd, hogy ettől bármi visszatartson! Jöjj, mihelyt körülményeid megengedik, és szereteted hoz­zám hoz! Szívből bánd meg vétkeidet, az­után fogadj hálás és őszinte szeretettel! Ha eszed Kenyeremet és iszod Véremet, akkor benned maradok és feltámasztalak az utolsó napon.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése